PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
ANBI Algemene gegevens SOW Berlicum Rosmalen ANBI Algemene gegevens SOW Berlicum Rosmalen

Algemene gegevens SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Berlicum-Rosmalen
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 824133808 (gemeente)
824134448 (diaconie)
Website adres: http://www.sowberlicumrosmalen.nl
E-mail:
Adres: Raadhuisplein 4
Postcode: 5258BJ
Plaats: Berlicum
Postadres: Nieuwendijk 36
Postcode: 5241BB
Plaats: Rosmalen
 
De Protestantse Gemeente te Berlicum-Rosmalen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
"Een open en gastvrije gemeente!
Dat willen we graag zijn.
Voor mensen van nu, op zoek naar inspiratie.
Voor de samenleving van vandaag.
Met ruimte en aandacht voor iedereen.
Voor een toekomst van vrede en rechtvaardigheid."
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Berlicum-Rosmalen

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Onder het hoofdstuk Organisatie op de website vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente. 
Klik hier om het beleidsplan direct te openen.
Het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters vindt u hier.
Het beleidsplan van het College van Diakenen vindt u hier.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
 
Bij de rubrieken "vaste aktiviteiten" ten "actueel" treft u een uitgebreidere beschrijving aan van de georganiseerde aktiviteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
  2017 2016 2015

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  €     5.740  €     8.346  €      9.688
Bijdragen gemeenteleden  €   93.000  €   95.525  €    98.586
Subsidies en overige bijdragen van derden  €     2.000  €     3.664  €         407
Totaal baten  € 100.740  € 107.535  €  108.681

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €   36.000  €  55.677  €   56.682
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €     3.100  €       980  €     1.539
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €     5.764  €    5.672  €     5.664
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €   21.750  €  20.652  €   22.602
Salarissen (koster, organist e.d.)  €     3.750  €    3.631  €     3.290
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €     7.630  €    7.035  €     6.197
Lasten overige eigendommen en inventarissen         € 110.269
Diaconaal werk    €       443  
Totaal lasten  €   77.990  €  94.090  € 206.243
 
Resultaat (baten - lasten) kerkelijke gemeente  €   22.750  €  13.446  € - 97.563

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Baten en Lasten Diaconie
 
Baten en Lasten Diaconie
  begroting rekening rekening
  2017 2016 2015

BATEN
 
rentebaten en dividenden  € 12.905  € 11.731  € 12.942
bijdragen levend geld  €   2.200  €   2.910  €   2.542
door te zenden collecten  €   3.300  €   2.509  €   3.286
Totaal baten  € 18.405  € 17.150  € 18.770

LASTEN
 
lasten overige eigendommen en inventarissen  €     500  € -  €     -
afschrijvingen  €   1.275  €   1.275  €   1.284
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €      750  €      818  €     725
verplichtingen/bijdragen aan andere organen.  €   1.550  €   1.792  €  1.537
kosten beheer en administratie  €      750  €      870  €     714
rentelasten/bankkosten  €        80  €        28  €       83
diaconaal werk plaatselijk  €   4.650  €   4.754  €   4.668
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €   7.550  €   7.346  €   8.685
diaconaal werk wereldwijd  €   1.800  €   2.875  €   2.481
Totaal lasten  € 18.905  € 19.749  € 20.177
 
Resultaat (baten - lasten) Diaconie  €    -500  € -2.599  € -1.407

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 
ANBI gemeente ANBI gemeente

Voor de ANBI gegevens van onze gemeente zie boven of voor samenvatting klik op lees meer hier rechts onder.

lees meer »
 
ANBI diaconie ANBI diaconie

Voor de ANBI gegevens van onze diaconie zie boven of voor de samenvatting klik op lees meer hier rechts onder.

Conceptbegroting van de diaconie voor 2018
De kerkenraad heeft op 23 november 2017 de conceptbegroting van de diaconie voor 2018 vastgesteld. De samenvatting hiervan is hier weergegeven. Het uitgangspunt is het voortzetten van het diaconale werk op hetzelfde niveau als in voorgaande jaren. De verhoging van de post “lasten overige eigendommen …” is een gevolg van het feit dat de diaconie een evenredig deel van de onderhouds- en exploitatiekosten van De Kiem voor haar rekening gaat nemen. Dit is in voorgaande jaren niet gebeurd maar de kerkenraad acht dit nu wel nodig. Vanwege het streven naar continuïteit in de werkzaamheden enerzijds en de blijvend lage rente-inkomsten anderzijds pakt begroting negatief uit.  Dit betekent dat ingeteerd zal gaan worden op het vermogen. Voor het komende jaar levert dat geen probleem op, maar de kerkenraad heeft wel besloten het komende jaar de lange termijneffecten van deze situatie onder ogen te zien en zo nodig het beleid aan te passen.

    begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2016
  Baten      
80 Baten onroerende zaken - - -
81 Rentelasten en dividenden € 11.150,00 € 12.905,00 € 11.731,06
82 Opbrengsten uit stichtingen en fondsen - - -
83 Bijdragen levend geld €  25.00,00 €   2.200,00 €   2.910,00
84                    Door te zenden collecten €   3.085,00 €   3.300,00 €   2.509,00
                      Totaal baten € 16.735,00 € 18.405,00 € 17.150,06
  Lasten      
41 Lasten overige eigendommen en in-
ventarissen
€  1.768,00 €     500,00 €          0,00
42 Afschrijvingen €  1.275,00 €  1.275,00 €   1.275,00
43 Pastoraat - - -
44 Lasten kerkdiensten, catechese, etc. €     725,00 €     750,00 €      818,00
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen €  1.775,00 €  1.550,00 €   1.792,00
46 Salarissen - - -
47 Kosten beheer en administratie €      750,00 €      750,00 €       870,00
48 Rentelasten/bankkosten €        50,00 €        80,00 €         28,00
50 Diaconaal werk plaatselijk €  4.625,00 €  4.650,00 €   4.745,00
51 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk €  6.950,00 €  7.550,00 €   7.346,00
52 Diaconaal werk wereldwijd €  2.535,00 €  1.800,00 €   2.875,00
                    Totaal lasten €20.453,00 €18.905,00 € 19.749,00
         
  Saldo baten en lasten €-3.718,00 € -500,00 € -2.598,94
 

 

lees meer »
 
 

bezoek kinderen basisschool
datum en tijdstip 25-06-2018 om 11.00 uur
meer details

kerk op schoot
datum en tijdstip 01-07-2018 om 9.25
meer details

 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.