PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Begroting van de diaconie voor 2019 Begroting van de diaconie voor 2019
Conceptbegroting van de diaconie voor 2019
De kerkenraad heeft op 21 november 2018 de conceptbegroting van de diaconie voor 2019 vastgesteld. De samenvatting hiervan is hier weergegeven. Vanwege het streven naar continuïteit in de werkzaamheden enerzijds en de blijvend lage rente-inkomsten anderzijds pakt begroting negatief uit. Een relatief grote achteruitgang van de rentebaten is het gevolg van de kwijtschelding van de leningen aan het College van Kerkrentmeesters die nodig was om het weerstandsvermogen van dat College te vergroten. Dit alles betekent dat opnieuw ingeteerd zal gaan worden op het vermogen. Op korte termijn levert dat  geen probleem op.  Het is de bedoeling in het komende jaar de gevolgen van deze situatie op langere termijn onder ogen te zien en zo nodig het beleid te herzien.
    begroting 2019 Begroting 2018 Rekening 2017
  Baten      
80 Baten onroerende zaken - - -
81 Rentebaten en dividenden €  7995,00 € 11150,00 € 10433,82
82 Opbrengsten uit stichtingen en fondsen - - -
83 Bijdragen levend geld €  2950,00 €    2500,00 €   2952,00
84                    Door te zenden collecten €  2750,00 €    3085,00 €   3018,00
                      Totaal baten € 13695,00 € 16735,00 € 16403,82
  Lasten      
41 Lasten overige eigendommen en in-
ventarissen
-            €    1768,00 €          0,00
42 Afschrijvingen €  1057,00 €    1275,00 €   1.275,00
43 Pastoraat - - -
44 Lasten kerkdiensten, catechese, etc. €     750,00 €     725,00 €      706,00
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen €  1.278,00 €   1775,00 €    2047,00
46 Salarissen - - -
47 Kosten beheer en administratie €    1000,00 €      750,00 €      563,50
48 Rentelasten/bankkosten €        60,00 €        50,00 €        30,00
50 Diaconaal werk plaatselijk €    3050,00 €   4625,00 €    4689,00
51 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk €    5850,00 €   6950,00 €    8653,00
52 Diaconaal werk wereldwijd €  2.650,00 €  2535,00 €    2923,00
                    Totaal lasten €  15695,00 €20453,00 €  20886,50
         
  Saldo baten en lasten € -2000,00 € -3718,00 € -4482,68

In de week van 10 tot 17 december 2018 is er gelegenheid de volledige begroting in te zien bij de voorzitter van de diaconie Abe Renema (tel 06 136757). Wanneer er na deze week geen bezwaren zijn ingebracht zal deze worden ingezonden naar het Regionaal College voor Behandeling Beheerszaken (RCBB).
 
terug
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.